до виконання контрольної роботи

12

Контрольна робота з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування » - обов'язкова навчальна робота, що передбачає розвиток у студентів навичок самостійної роботи, поглиблене вивчення навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування».

1. Контрольна робота повинна виконуватись в окремому зошиті в клітинку з полями 2,5 см.

2. Робота виконується за індивідуальним завданням, відповідно номеру варіанта (таблиця 1).

3. Номера завдань вибираються таким чином: по вертикалі передостання цифра номера особової справи, по горизонталі - остання цифра особової справи.

Наприклад:

Номер особової справи 74, відповідно номера завдань - 18,40, 46, 90,110, 124

Увага!!! Якщо студент виконає роботу не за своїм варіантом, вона буде повернена йому без перевірки і зарахування.

4. Умова кожного окремого завдання переписується повністю.

5. Відповіді пишуться чітко, акуратно, без орфографічних та синтаксичних помилок, однією мовою (українською). Рекомендується кожне питання і відповідь на нього писати з нової сторінки.

6. Контрольна робота може бути написана від руки розбірливим почерком у зошиті в клітинку, або виконана на комп'ютері (рекомендується) на аркушах формату А4 за допомогою текстових редакторів, електронних таблиць тощо. Якщо робота буде виконуватись у зошиті в клітинку, то текст необхідно писати в кожній клітинці. При виконанні роботи на комп'ютері текст друкують на одній стороні аркуша, залишаючи поля таких розмірів: ліве поле - не менше 25 мм, праве - не менше 15 мм, верхнє та нижнє - не менше 20 мм.

У відповідності з існуючими правилами на титульному листі контрольної роботи вказується назва учбового закладу, напрям підготовки, спеціальність, повна назва, роботи, номер варіанта, номер групи, курс, прізвище та ініціали студента, рік закінчення роботи. Титульний лист є першою сторінкою роботи (номер сторінки на ньому не ставиться). Нумерація всієї роботи повинна бути наскрізною, починаючи з титульного листа і закінчуючи останньою сторінкою додатку.

Відповіді на завдання повинні починатись номером, що відповідає номеру питання. Назву питання необхідно виділити напівжирним шрифтом, а в зошиті -підкреслити. Відстань між наступними питаннями повинна дорівнювати 2-3 інтервалам. Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка.

7. Після відповідей на теоретичні запитання треба виконати практичне завдання.

8. Обсяг роботи не повинен перевищувати 22-25 сторінок в зошиті, або 15-18 друкованих аркушів разом з додатками.

9. Практичні завдання необхідно оформляти таким чином:а) записати математичну постанову задачі;

б) скласти схему алгоритму,

в) скласти програму для розв'язування задачі.

Для побудови графічних зображень (графіків, блок-схем, таблиць) необхідно користуватися лінійкою та олівцем. Блок схеми повинні відповідати умовним позначенням відповідно (ГОСТ 19.003)

10. Наприкінці роботи необхідно обов'язково навести список використаної літератури, поставити дату і особистий підпис.

До виконання контрольної роботи слід приступати після ретельного вивчення теоретичного матеріалу. Не слід опрацьовувати зразу всю роботу, ретельно опрацювати певну тему, виконати відповідне завдання.

Після отримання роботи з рецензією викладача, необхідно виправити помилки, виконати всі вказівки та повторити недостатньо засвоєний матеріал.

Якщо контрольна робота не зарахована, то студент повинен виконати її знову в залежності від вказівок рецензента, здати разом з незарахованою роботою.

При виникненні труднощів під час виконання контрольної роботи студент може звернутися до викладача для отримання консультації.

До диференційованого заліку допускаються студенти, що отримали по контрольній роботі «Зараховано».

Теоретична довідка

1 Основні етапи розв’язування задачі з застосуванням ЕОМ

Математична постанова задачі: формування вхідних, проміжних і результуючих даних.

Алгоритмізація обчислювального процесу: обирається метод рішення задачі, розробляється у вигляді блок-схеми алгоритм перетворення вхідних даних у результуючі.

Програмування: складання програми мовою програмування на базі схеми алгоритму.

Налагодження програми: програма вводиться в ЕОМ, здійснюється пошук і виправлення помилок. Після виправлень текст програми друкується.

Одержання результату та його обробка: на цьому етапі виконується запуск налагодженої програми з реальними даними, робиться аналіз отриманих результатів та їхня роздруківка.

2 Алгоритмізація обчислювального процесу

Алгоритм – це точне розпорядження, що визначає обчислювальний процес. Існують різні способи опису алгоритму. У контрольної роботі потрібно представити алгоритм у вигляді блок-схеми.

Блок-схема – це графічне зображення структури алгоритму, у якому кожен етап процесу обробки даних представляється у виді блоків, що мають визначену конфігурацію в залежності від характеру виконуваних операцій.

Схема алгоритму вважається правильно складеною, якщо від блока «Початок» можна прийти до блока «Кінець» по кожній з гілок алгоритму.


5560326014282390.html
5560362681202880.html
    PR.RU™