Пояснювальна записка

УКООПСПІЛКА

Коледж економіки і права

Вінницького кооперативного інституту

Фізика

Методичні рекомендації для самостійної роботи

Спеціальність: 5.14010102 "Ресторанне обслуговування"

5.03040101 «Правознавство»

Вінниця 2011

Фізика. Методичні рекомендації для самостійної роботи.

Укладач

Сажнєва Л.С.– викладач коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту

Методичні рекомендації для самостійної роботи з фізики розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісї загальноосвітніх дисциплін.

Протокол № ___ від „___” ________ 20 р.

Голова циклової комісії ________ Тарасова О.З.

Пояснювальна записка

Відповідно до навчального плану зі спеціальності 5.14010102 «Ресторанне обслуговування» , 5.03040101 «Правознавство» з дисципліни «Фізика» для самостійної роботи студентів передбачено відповідно 16 і 18 годин .

Перелік тем самостійних робіт узгоджено з навчальною програмою дисципліни «Фізика» . Мета даних методичних рекомендацій – допомогти студентам у самостійній роботі при вивчені курсу, формуванні навичок самостійного навчання , вмінь набувати й поглиблювати знання при вивченні природних , штучних і рідинних кристалів , принципів дії теплових машин , вплив дії електричного поля на живі організми , при вивченні явища надпровідності, використання транзисторів , термо- та фоторезисторів .

Для того , щоб викладений матеріал методичних рекомендацій найбільш вдало засвоївся потрібно розглядати його у такій послідовності:

1) ознайомитися з темою самостійної роботи , методичними рекомендаціями та конспективним викладом питань;

2) підібрати навчальну літературу;

3) вивчити матеріал, скласти конспект , виконати завдання ;

4) відповісти на запитання для самоперевірки , які наводяться після кожної теми;

5) самостійну роботу оформити в окремому зошиті , у вигляді конспекту.

Навчальний матеріал передбачений для самостійного вивчення студентами , виноситься на підсумковий контроль разом із навчальним матеріалом, що опрацьовується під час проведення занять.

Тематичний план

№ заняття № самостійної роботи Назва теми Питання самостійної роботи Кількістьгодин
Кристалічні, аморфні і тверді тіла. Полімери їх властивості та застосування. 1.Природне і штучне утворення кристалів. 2.Властивості рідких кристалів. 3.Застосування рідких кристалів.
Основи термодинаміки 1.Принципи дії теплових машин. 2.Двигун внутрішнього згорання. 3.Парова і газова турбіни. 4.ККД теплового двигуна. 5.Холодильна машина.
Електризація тіл і закон Кулона. Електричне поле. 1.Електростатичний захист. 2.Дія електричного поля на живі організми. 3. Діалектрики в електричному полі. 4.Поляризація діалектрика.
Електронна провідність. Сила струму ,закон Ома для ділянки кола. Опір провідника. Паралельне і послідовне з’єднання провідників. 1.Залежність питомого опору провідника від температури. 2.Надпровідність. 3.Вплив струму на організм людини.
Власна і домішкова провідність напівпровідників . Електронно-діркові переходи. 1.Залежність провідності напівпровідників від температури і освітленості. 2.Термо та фоторезистор. 3.Транзистор.
Магнітне поле 1.Магнітний запис інформації. 2.Магнітне поле Землі. Магнітні полюси Землі. 3.Вплив природних і штучних магнітних полів на живі організми.
Механічні коливання і хвилі 1.Вимушені коливання. 2.Автоколивання. 3.Звукові хвилі.
Електромагнітні коливання та хвилі 1.Радіомовлення і телебачення. 2.Радіолокація. 3. Стільниковий зв’язок. 4.Супутникове телебачення.
Елементарні частинки 1.Одержання та використання радіоактивних ізотопів. 2.Захист від опромінення. Дозиметрія. 3.Проблема розвитку ядерної енергетики в Україні. 4.Елементарні частинки та їх властивості.
Всього
5556681927016367.html
5556710398406131.html
    PR.RU™